ŞARTNAME

2019 Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi

2019 Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi

2019 Mimari Fikir Yarışması resmi şartnamesini şimdi bilgisayarınıza indirin. İNDİR

2019 Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi

1. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Plan B:

Akıntıya Karşı Bir Mimarlık Okulu

Mimarlık ve tasarım kendi disipliner dinamiklerinin ötesinde tüketim kültürü için en geniş şemsiyeyi oluşturuyor. Yapıların kendilerinin yanısıra mobilyadan aksesuara, kumaştan elektrikli aletlere kadar, pazarda büyük pay toplayan ürünlerin neredeyse tümü konut, işyeri ya da diğer mekânlarla bütünleşik bir süreklilik içeriyor. Mekân, kendisi tüketildiği gibi tüketilebilecek olan hemen her şey için bir mazeret oluşturuyor. İvmelenen tüketim kültürü içinde mimarlığın da bu kültürle bütünleşik bir yapı sergilemesi ve asli bazı değerlerini yok varsayması şaşırtıcı değil. Mimarlık eğitimi de ister istemez varolan pratik ve onun getirdiği ana eksen öncelik ve değerler ile bir temsiliyet ilişkisi içine giriyor. Üretim ve tüketim hızının, pazarda değer bulma önceliklerinin temel girdi olarak ele alındığı güncel ortam mimarlık eğitimini de yönlendiriyor, klişelere yönelik eleştirel mesafeler yitiriliyor. Medyatik ortamın hızla ürettiği beğeni normları, öne aldığı örnekler, yapay bir güncellik kavramı etrafında kümelenen tartışma başlıkları “talep edileni” görmezlikten gelemeyen eğitim ortamının da parçası haline geliyor.

Ytong Mimari Fikir Yarışması bu sene mimarlık eğitimine odaklanmayı, olan bitene eleştirel bir mesafe ile yeniden bakmayı ve bu yaklaşımı sürekli kılabilecek alternatif bir eğitim ortamının sınırlarını tartışmayı öneriyor. Akıntının gücüne kapılmak kadar ona karşı durmanın da değer olarak algılandığı; mit üretimi kadar kadar mit çözücülüğünün de önemsendiği; yapmak kadar yıkmayı, dönüştürmeyi ya da hiç yapmamayı, çoğaltmak kadar azaltmayı da önemseyen mimarların eğitimi üzerine düşünmeyi öneren bu yarışmada katılımcıların böyle bir okulun sadece nasıl olması gerektiğini değil; ne olduğunu, niye olduğunu ve nerede yapılıyor olduğunu unutmadan, bulunduğu coğrafyanın niteliklerine göre düşünmeleri de teşvik ediliyor. Süreç, yöntem ya da program önerilerinin mekân önerileri kadar değerli olduğu bu yaklaşım içinde katılımcılardan alternatif bir mimarlık eğitimi ve onun mekânsal altyapısını önermeleri bekleniyor.

2. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık, koşullu ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır.

3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır:

 • Yarışmaya birey ya da ekip katılımı serbesttir. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşabilir.

 • Ekip üyelerinin her birinin bu koşulların tümüne uyması zorunludur. Bu durumda, ekipten bir kişinin, yetkisi yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekip başı olarak belirtilmesi gerekir.

 • Ekip başının mimar, kentsel tasarımcı ya da şehir ve bölge plancısı olması gerekmektedir. Ekip başı, ilgili alanlarda eğitimine devam ediyorsa (lisans, yüksek lisans, doktora) öğrenci belgesini; mezunsa mezun olduğuna dair diploma örneğini, başvuru sırasında ibraz etmesi gerekmektedir. Diğer iki ekip üyesi farklı disiplinlerden öğrenci veya mezun olabilir.

 • Katılımcıların 02 Aralık 2019, Pazartesi gününe kadar www.ytongakademi.com adresinden projelerini, katılımcı formunu doldurarak yüklemeleri gerekmektedir.

 • Yarışmaya katılan ekiplerin üyelerinin her biri, düzenleyici kuruluşa karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 • Katılımcı Başvuru Formunu doldurmuş olmak (tüm ekip üyeleri için geçerlidir),

 • Seçici Kurul üyeleri ile raportörleri atayanlar arasında olmamak,

 • Seçici Kurul üyeleri ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları ya da ortakları arasında olmamak,

 • Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

 • Yarışmayı açan kuruluşta, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. Bu koşullara uymayanlar, fikir projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır.
4. YARIŞMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ
 • Yarışma, www.ytongakademi.com isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir.

 • Katılımcılar başvuru formunu doldurup, 3. ve 6. maddede belirtilen diğer belgelerle birlikte ön proje yüklemelerini 02 Aralık 2019, Pazartesi gününe kadar bu site üzerinden gerçekleştirmelidir.

 • Katılımcılar, fikir projesi tesliminde yükleyecekleri medya türünde ve sunum tekniğinde serbesttir.

 • Fikir projeleri, yüklemeler için yeterli alan sağlayan bir bulut sisteminde toplanacaktır.

 • Yüklenen dosyalar, dijital kolokyuma kadar sadece raportörlüğün erişimine açık olacaktır.

 • Yüklenen projeler, dijital kolokyum süresince, yarışmaya kayıt anında sistemin otomatik atadığı rumuzlarla tanımlı olarak yarışma web sitesinde herkese açık ve eş zamanlı olarak yayınlanacaktır.

 • Yarışma kapsamında katılımcılardan temaya ilişkin gerçek bir YER belirlemeleri, yer-mekân özelinde gerçek bir SORUNu tarif etmeleri ve devamında gerçekleşmeyecek bile olsa bir ÇÖZÜM üretmeleri beklenmektedir. Katılımcılar, fikirlerini istedikleri ölçekte ele alarak yarışma konusunu yorumlayabilirler. Üretilen çözüm senaryosu, yarışma amacında belirtildiği gibi net olarak jüriye aktarılmalıdır.

 • Yarışmanın, ortak akıl ile etkileşim yaratılarak fikir paylaşımına fırsat veren şeffaf bir süreç sunması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, ön proje teslim tarihi sonrası yarışma web sitesi ve sosyal medya üzerinden herkesin erişimine ve katılımına açık olarak yürütülecek bir dijital kolokyum düzenlenecektir.

 • Dijital kolokyum üzerinden jüri yorumlarını alan yarışmacılar, son teslim tarihine kadar fikirlerini geliştirmek ve sundukları projeleri zenginleştirmek için zamana sahip olacaktır.

 • Jüri, takvimde belirtilen jüri değerlendirme toplantısında, tarafsızlık hassasiyetini her zaman koruyarak yarışma temasına en uygun fikirleri ve bunları en başarılı şekilde sunan ilk üç projeyi eşdeğer ödül için belirleyecektir.

 • YTONG, yarışmanın tüm aşamalarında jürinin tarafsızlığını sağlamayı taahhüt eder. Kayıt sırasında alınan kişisel bilgilerin tamamı jüri seçimini yapıncaya kadar YTONG tarafından projelerle ilişkilendirilmeyecektir.

 • Jüri kararları nihaidir ve kazananlar jürinin uygun gördüğü süreç ve puanlama yöntemleri uyarınca seçilecektir. Kazanan projeler, www.ytongakademi.com adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayınlanacaktır.

 • YTONG, kayıt sırasında proje sahiplerinden alınacak yayın izni onayıyla yarışmaya katılan bütün projeleri www.ytongakademi.com adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayınlama hakkına sahip olacaktır.
5. DİJİTAL KOLOKYUM

Ytong Mimari Fikir Yarışması, süreç ve yöntemiyle şeffaflığı benimsemekte, tüm disiplinlerden katılıma açık oluşuyla da farklılık yaratarak, yarışma konusuna yönelik üretilen çeşitli medya türlerinde sunulmuş fikir projelerinin hem jüriden hem de birbirinden beslenmesi gerektiğine inanmaktadır. Herkese açık tartışma ortamının yarışma bitiminde değil de öncesinde yaratılması için dijital olarak yürütülecek bir kolokyum kurgulanmıştır.

Dijital kolokyum süreci aşağıdaki gibidir:

 • Yarışmacılar fikir projelerini 02 Aralık 2019 tarihine kadar siteye yüklemelidir.

 • Yüklenen projeler, dijital kolokyum süresince, yarışmaya kayıt anında sistemin otomatik atadığı rumuzlarla tanımlı olarak yarışma web sitesinde herkese açık ve eş zamanlı olarak yayınlanacaktır.

 • Jüri üyeleri, her bir proje üzerine görüşlerini 15 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek www.ytongakademi.com ve www.facebook.com/turkytong canlı yayınında izleyicilere aktaracaktır.

 • Canlı yayın sırasında, sosyal medya üzerinden sorular sorulabilecek, yarışmacılar karşılıklı olarak tüm projeler üzerine görüş belirtebilecek, fikir projeleri jüriden alınan yorumlar ile geliştirilebilecektir.

 • Dijital kolokyum ortamı sayesinde herkesin erişimine açık, şeffaf bir platform yaratılması hedeflenmektedir.

 • Yarışmacılar, 30 Ocak 2020 tarihine kadar dijital kolokyum sayesinde edindikleri görüşleri değerlendirmekte ve fikir projelerini geliştirmekte serbesttir.

 • Geliştirilen fikir projeleri 30 Ocak 2020 tarihine kadar, daha önce atanmış rumuzlar aynı tutularak sisteme tekrar yüklenebilir. Değerlendirmede bu yüklemeler dikkate alınacaktır.

 • Dijital kolokyum kaydedilerek yarışma sitesinden erişime açık hale getirilecektir.
6. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
 • Yarışmanın konusuyla farklı kanallardan ilişkilendirilebilecek fikir projeleri ve geliştirilecek önerilerin, görsel ve yazılı olarak sunulması beklenmektedir.

 • Katılımcılar, fikir projelerini istedikleri medya türünde (çizim, render, video, kolaj, fotoğraf, ses kaydı, sunum, blog vb.) 50 MB’yi geçmeyecek şekilde yarışmanın web sitesine yüklemelidir.

 • Yaratılan senaryo, fikir projesi kapsamında katılımcının seçeceği şekilde, yazılı ve görsel olarak net bir biçimde sunulmalıdır.

 • Ayrıca yüklenen dokümanlara PDF formatında hazırlanmış, seçilen mekânı, senaryoyu, vizyonu, fikir ve proje sürecini anlatan ve en çok 2 A4 sayfası uzunluğunda bir proje özeti de eklenmelidir.

 • Katılımcıların siteye yükledikleri projeler hangi formatta olursa olsun (PDF, Word, PowerPoint, jpeg, avi, mp3, mp4), aşağıdaki özelliklerde kapak ve tanıtım görsellerini istenen diğer dokümanlar ile birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir:
  Proje Tanıtım Görseli: 180 X 254 pixel ölçülerinde ve 96 DPI çözünürlükte jpeg
  Proje Kapak Görseli: 900 X 940 pixel ölçülerinde ve 96 DPI çözünürlükte jpeg

 • Teslim edilen her medya türünün ve A4'lerin sağ üst köşesinde "2019 YTONG Mimari Fikir Yarışması” ve yarışmacının kendi belirleyeceği “Proje Adı” bulunmalıdır.

 • Sistem, başvuru sonunda her bir proje için 5 karakterden oluşan bir rumuzu otomatik olarak atayacaktır.

 • Yüklenen dokümanların dijital isimlerinde ve içeriklerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması yasaktır.

 • Katılımcıların “Katılımcı Başvuru Formunu” eksiksiz doldurmaları, “Proje Yükleme Aşaması”nda sırasıyla Proje, Proje Özeti, Kapak ve Tanıtım Görseli, Diploma/Öğrenci Belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. Yüklemeler PDF, Word, PowerPoint, jpeg, avi, mp3, mp4 formatlarında olmalıdır. Çok parçadan oluşan projeler, birleştirilmiş tek bir başvuru şeklinde olmalıdır. Yüklemelerde dosya adı olarak kendi belirledikleri “Proje Adı”nı kullanmaları gerekmektedir.

 • Fikir projelerinin siteye yüklenmesi katılım şartıdır. Proje dosyası olmaksızın, sadece katılımcı formunu doldurup istenen diğer belgeleri gönderenler yarışmadan fiilen elenecektir.

 • Dijital kolokyumdan sonra, kolokyumda edinilen görüşlerle geliştirilen projeler, sistemin ilk yüklemede atadığı rumuzla siteye yeniden yüklenmelidir.

 • Dijital kolokyum öncesi 02 Aralık 2019’da yüklenen ilk projeyle devam etmek isteyen katılımcıların da 30 Ocak 2020 günü tekrar yükleme yapması gerekmektedir. Yalnızca bu tarihte yüklenen projeler dikkate alınacaktır.
7. YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ESASLAR

Yarışmacıların uymakla yükümlü olduğu esaslar aşağıdaki gibidir.

 • Her yarışmacı yarışmaya sadece bir öneri ile katılabilir.

 • Her yarışmacı ya bireysel ya da tek bir ekibin üyesi olarak katılım sağlayabilir.

 • Yarışmaya katılacak tüm fikir projelerinin, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmesi zorunludur.

 • Fikir projelerinde proje sahibini tanıtan herhangi bir ibare ya da işaret bulunması yasaktır.

 • Her fikir projesi için çevrimiçi Katılımcı Başvuru Formu doldurulmalı ve istenilen belgeler yüklenmelidir.

 • Yarışmacılar, yarışma web sitesi üzerinden Katılımcı Başvuru Formu doldurarak isim ve adreslerini raportörlüğe bildirmiş olacaktır. Katılımcı Başvuru formunun raportörlüğe internet üzerinden ulaştırılmasının ardından katılımcıya kaydının ulaştığını bildiren onay yazısı ekranda görünecektir.

 • Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılacaktır.

 • Fikir projelerinin siteye yüklenmesi katılım şartıdır, yüklemeyen katılımcılar fiilen elenecektir.
8. JÜRİ RÖPORTAJLARI

Yarışma sürecinin başında, jüri üyelerinin yarışma konusunu yorumladıkları video röportajlar www.ytongakademi.com ve youtube.com/turkytong adreslerinden yayınlanacaktır.

9. SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar, 01 Kasım 2019 günü saat 17:00’a kadar, raportor@ytong.com.tr adresi üzerinden yarışmaya ilişkin sorularını raportörlüğe iletebilirler. Tüm cevaplar, 7 Kasım 2019'da yarışmanın web sitesinde yayımlanacaktır.

10. ÖDÜLLER

Fikir projeleri arasından, jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda 3 eş değer ödül seçilecektir. Yarışmanın ödülü, 4 gün 3 gece süreli Bauhaus - Almanya Gezisi’dir. Gezide jüri üyeleri ile birlikte Almanya’nın Dessau şehrinde bulunan; mimarlık, tasarım ve sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan Bauhaus okulu binaları, okul bünyesindeki “ustalar” için tasarlanmış evler ve Bauhaus Müzesi ziyaret edilecek, Berlin’de bir mimarlık turu gerçekleştirilecektir. 2019 yılında 100. kuruluş yılı kutlanan Bauhaus Okulu binası, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Kazanan kişi veya ekiplerin tüm ulaşım, konaklama ve yemekleri, yurtdışı çıkış harçları, gerekli durumda vize masrafları öngörülen çerçevede Türk Ytong tarafından karşılanacaktır.

11. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı: 07 Ekim 2019, Pazartesi
Soru Sorma Son Tarih: 01 Kasım 2019, Cuma, saat: 17:00
Soruların Yanıtlanması: 07 Kasım 2019, Perşembe
Ön Proje Yükleme Tarihi ve Başvuruların Kapanışı: 02 Aralık 2019 Pazartesi, saat: 23:59
Dijital Kolokyum: 15 Aralık 2019, Pazar
Son Proje Yükleme Tarihi: 30 Ocak 2020, Perşembe, saat: 23:59
Jüri Değerlendirme Toplantısı: 11 Şubat 2020, Salı
Sonuçların Açıklanması: 18 Şubat 2020, Salı
Bauhaus - Almanya gezisi: 16-19 Nisan, 2020.

12. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖR

Jüri üyeleri

Semra Uygur, Mimar, Uygur Mimarlık Kurucu Ortağı
Melike Altınışık, Y. Mimar, Melike Altınışık Architects (MAA)
Prof.Dr. Celal Abdi Güzer, ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Ömer Selçuk Baz, Mimar, Yalın Mimarlık Kurucu Ortağı
Nevzat Sayın, Mimar, NSMH Kurucusu

Danışman Jüri Üyesi

Tolga Öztoprak, Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı

Raportörler

K. Bilge Erdem, Editör, Binat İletişim & Danışmanlık
Neslihan İmamoğlu, Editör, Binat İletişim & Danışmanlık

13. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışma Türk Ytong Sanayi A.Ş. (YTONG) tarafından düzenlenmektedir. YTONG adına sekreterya görevini üstlenen Yarışma Raportörlüğü’nün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kurum: Türk Ytong Sanayi A.Ş.
Yarışma Raportörlüğü: Binat İletişim ve Organizasyon
Adres: Barbaros Bulvarı, Dörtyüzlü Çeşme Sok. No:2, Güneş Apt. K:6 D:7 34353 Beşiktaş/İstanbul
Telefon: 0212 259 90 79
Fax: 0212 259 16 46
E-posta: raportor@ytong.com.tr
Web: www.ytongakademi.com

14. YAYIN VE TELİF HAKKI, SEYAHAT ŞARTLARI
 • Ödül alan proje sahipleri, fikir projelerine ait yayınlama, çoğaltma ve maddi haklarını, eser sahibi olarak adlandırılma hakları saklı kalmak koşuluyla, YTONG’a devretmeyi kabul ederler. Projelerin hayata geçirilmesi için gerekli mimari projelerin hem maddi hem de manevi hakkı müellife aittir. Sunulan projenin YTONG tarafından kısmen veya tamamen çoğaltılacağını, dağıtılacağını veya başka bir şekilde uluslararası değerlendirilebileceğini kabul ederler. Kullanım amaçları şunları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir: poster, kitap, katalog, sunum, broşür, sergi, reklam, video, TV programı, sosyal ağlar, web siteleri gibi çevrimiçi yayınlar. YTONG, yarışmada dereceye giren eserler ile ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz. Bu kapsamda eser sahipleri, hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını peşinen beyan ve kabul ederler.

 • Yarışmacılar sundukları proje üzerinde hiçbir üçüncü kişi ya da kuruluşun herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, söz konusu projenin ve bu proje ile ilgili YTONG’a devrettiği hakların kendisine ait olduğunu, daha önce hiç kimseye bu hakları devretmediğini, üçüncü kişi ya da kuruluşların projenin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını, YTONG’un bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve beyan ederler.

 • Kazanan kişi veya ekiplerin, şartnamede belirlenen tarihlerde kafile olarak yapacakları yurtdışı ödül gezisinin ulaşım, konaklama, yemek, müze vb. yerlere giriş, yurtdışı çıkış harcı ve vize masrafları öngörülen çerçevede YTONG tarafından karşılanacaktır. Ödül sahiplerinin gezi süresince yapacakları kişisel harcamalar kendilerine aittir. Kazananların ilan edilmesinden sonra 1 hafta içinde yurtdışı programı ve gezinin organizasyonu için gerekli evraklar kazananlara yazılı olarak bildirilecektir. Bildirilen evrakların eksik ve hatalı teslimi, zamanında tamamlanmaması, ilgili merciler tarafından kabul edilmemesi vb. durumlardan kaynaklanacak her türlü gecikme ve olumsuzluktan YTONG sorumlu değildir. Bu sebeplerle geziye katılamayanlar yukarıda belirtilen yükümlülükleri devam etmekle birlikte ödül haklarını kaybederler. Gezi ödülü paraya çevrilemez, devredilemez, ertelenemez. Doğal afetler, sivil veya askeri makamların eylemleri, dahili karışıklık, harp, grev, yangın, diğer felaketler veya makul olarak kontrolü dışında bulunan diğer sebepler sonucunda seyahatin gerçekleşememesi halinde YTONG mütemerrid addedilmeyecek, ifada bir gecikmeden veya hizmetin aksamasından sorumlu tutulamayacaktır. Bu hallerin varlığında YTONG gezi tarihini değiştirebilir. Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler